Mercedes Suárez Pazos


Deseño, desenvolvemento e innovación do currículo


 RECURSOS DIDÁCTICOS

 

WebQuest

Aprendizaxe basado en problemas

Contratos de aprendizaxe

Método de casos

Portafolios

Traballo en equipo

Avaliación mediante rúbricas

 

Voltar

Galego Castellano English